GABANE, ANTONIO D. / JIABONG, WESTERN SAMAR

Name: GABANE, ANTONIO D.

Church Address: MALINO, JIABONG, WESTERN SAMAR