LACAR, FILEBERT V. / PILAR, BOHOL

Name: LACAR, FILEBERT V.

Church Address: LA SUERTE, PILAR, BOHOL