RARA, SAMSON S. / CALAPE, BOHOL

Name: RARA, SAMSON S.

Church Address: BENTIG, CALAPE, BOHOL